logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Wet- en regelgeving

Sinds 1 januari 2015 valt de zorg aan ouderen en chronisch zieken onder verschillende wetten. De zorg thuis valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), de zorg in verpleeghuizen valt onder de Wet langdurige Zorg (Wlz). Beide wetten, of de uitwerking daarvan, zeggen iets over het zorgplan. Behalve dat de positie van de cliënt is nog iets verstevigd, is er ten opzichte van de AWBZ niet veel veranderd.

Wettelijk verplicht sinds 2008

Sinds 2008 is het wettelijk verplicht om met elke cliënt een zorgplanbespreking te houden. De gedachte hierachter is dat cliënten die zorg krijgen van bijvoorbeeld verpleeghuizen en de thuiszorg, meer te zeggen krijgen over de invulling van die zorg. Dit is in 2012 positief geëvalueerd.

Wet Langdurige zorg

Ook in de Wet Langdurige zorg kun je lezen dat inspraak van de cliënt de reden is dat het zorgplan en de bespreking daarvan in de wet is geregeld. Het zorgplan is volgens de wet Langdurige zorg de uitkomst van dat wat met de cliënt of zijn vertegenwoordiger besproken is.

De nieuwe wetgeving verschilt niet veel van de oude. De positie van de cliënt is wel iets verstevigd. Dat is in de wet uitgewerkt in drie punten:

 1. de cliënt moet de gelegenheid krijgen om zich voor te bereiden op het gesprek. Om dit goed te doen kan de zorgverlener hem een persoonlijk plan geven, dat de cliënt van te voren zelf kan invullen. De zorgverlener moet dan uiteraard de dingen die in dit plan staan ook meenemen in het zorgplan.
 2. De mantelzorger mag, als de cliënt dit wil, altijd bij de zorgplanbespreking aanwezig zijn.
 3. Beide, cliënt en mantelzorger kunnen ook gebruik maken van een cliëntondersteuner om het gesprek nog beter te kunnen voeren.

In de wet is ook vastgelegd dat dat gesprek zo snel mogelijk na de start van de zorg moet plaatsvinden. En dat moet worden besproken:

 • Wat het doel is van de zorg en hoe dat doel bereikt wordt.
 • Wie wat gaat doen.
 • Hoe de cliënt zijn leven in wil richten en welke ondersteuning de zorgverlener daarin kan bieden
 • Hoe vaak er geëvalueerd zal worden en dat moet minimaal 2x per jaar.


Besluit langdurige zorg

Het Besluit langdurige zorg is de uitwerking bij de algemene maatregel van bestuur van bepalingen van de Wet langdurige zorg (Wlz). In hoofdstuk 6 lees je meer over de zorgplanbespreking.

Het zorgplan en de Zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging die wordt gegeven door thuiszorgteams valt sinds 1 januari onder de Zorgverzekeringswet. In de Inkoopgids Wijkverpleging van Zorgverzekeraars Nederland is te lezen dat zorgverzekeraars het werken met een zorgplan als kwaliteitseis stellen. Het zorgplan vormt de basis voor de te leveren zorg. Een zorgplan is een dynamische set van afspraken van de cliënt en zorgverlener(s) over zorg en zelfmanagement. Deze afspraken zijn gebaseerd op de individuele doelen, behoeften en situatie van de cliënt. Ze komen in gezamenlijke besluitvorming tot stand.

Zorgverzekeraars stellen daarom bij de zorginkoop eisen aan het zorgplan en volgen hiervoor onder andere de richtlijn 'Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging' die de beroepsgroep V&VN heeft opgesteld.

Naast de eisen vanuit de richtlijn, staan onderstaande uitgangspunten in de inkoopgids:

 • De cliënt moet instemmen met het plan.
 • De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger dient het zorgplan te ondertekenen.
 • De regie en zeggenschap over het zorgplan ligt bij de cliënt.
 • De cliënt heeft te allen tijde inzage in het zorgplan.
 • Zelfmanagement en eigen kracht zijn leidend bij het opstellen van de doelen in het zorgplan.
 • Aard, omvang en beoogde duur van zorgverlening is altijd onderdeel van het zorgplan. Het zorgplan vermeldt daarnaast de prestaties
 • Er moet altijd een zorgplan worden geschreven, inhoud en omvang is afhankelijk van complexiteit zorgvraag.
 • De evaluatie van het zorgplan is afhankelijk van de context, maar wordt in ieder geval bijgesteld indien meer dan 10% van de zorgvraag afwijkt


Tenslotte borgt de zorgaanbieder dat het zorgplan dat is afgesproken met de cliënt continue up-to-date blijft wat betreft de aard van de zorg, de hoeveelheid zorg en de duur van de zorg.

Wie stelt het zorgplan op?

Over wie het zorgplan opstelt zegt de inkoopgids: De zorgaanbieder heeft voldoende verpleegkundige(n) niveau 5 in dienst die de toegang bepaalt, indiceert, coördineert en zorgplannen opstelt. Hierover lees je meer op de website van V&VN.

>>> Inkoopgids Wijkverpleging Zorgverzekeraars Nederland


Verder is er een relatie met onderstaande thema's die in regelgeving zijn vastgelegd:

 • André Rieu en bingo beu

  Onderwerp: Alternatieve activiteiten met cliënten
  Interview met: Marleen Pauw
  Achtergrond: Verzorgende IG-student
  Door: Anne Marie Vaalburg

  alternatief introZijn jullie de dvd van André Rieu, het krantlezen, sjoelen en de bingo ook zo beu? Dit vroegen Klaaske, Christa, Elles en Marleen, Verzorgende IG-studenten aan elkaar. Omdat er in de lessen nog weinig aandacht aan welzijn wordt besteed, sloegen ze de handen in elkaar. Voor de kwaliteitsdag van school bedachten zij een workshop waarin je ideeën kunt opdoen voor àndere activiteiten met je cliënten. Zorgleefplanwijzer.nl sprak met Marleen Pauw.

  Lees meer

 • Cliëntondersteuner geeft cliënt meer invloed op de zorg

  Onderwerp: Nieuwe functionaris ouderenzorg
  Interview met: Auke Blom
  Achtergrond: adjunct-directeur van MEE Nederland
  Door: Anne Marie Vaalburg

  mee intro

  Als een cliënt zijn behoeftes niet goed kan verwoorden tijdens het bespreken van zijn zorgleefplan kan hij sinds 1 januari 2015 een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE. Dit is vastgelegd in de Wet Langdurige zorg. Deze helpt bij het opstellen en bijstellen van het zorg(leef)plan en bemiddelt tussen de cliënt en de zorgaanbieder als zij er samen niet uitkomen.

  Lees meer

 • De contactverzorgende als belangenbehartiger van de cliënt

  Onderwerp: De contactverzorgende als belangenbehartiger van de cliënt
  Interview met: Ria Leliveld, opleidingsadviseur
  Organisatie: Zorggroep Sint Maarten
  Door: Anne Marie Vaalburg

  stmaartenHoe kun je het zorgleefplan inzetten om de kwaliteit van je organisatie te vergroten? Daarover sprak zorgleefplanwijzer.nl met Ria Leliveld, opleidingsadviseur bij de Zorggroep Sint Maarten. Zowel in de leergang Contactverzorgende die sinds 2011 loopt, als de leergang Medewerker maatschappelijk zorg die in maart van start gaat, is het zorgleefplan een belangrijk instrument.

  Lees meer

 • De Kunst van het ouder worden

  Locatie: Overal in te zetten
  Onderwerp: Levenskistje - De kunst van het ouder worden 
  Interview met: Merel van Uden, coach en adviseur bij Sting 
  Door: Anne Marie Vaalburg

  LevenskistjeMerel van Uden, als coach en adviseur werkzaam bij Sting vertelt over haar ervaringen met de methode De kunst van het ouder worden. In die methode maken bewoners met hulp van verzorgenden een 'levenskistje'. Wat kan zo'n levenskistje bijdragen aan het zorgleefplan?

  Lees meer

 • De wens van een bewoner

  Locatie: Woonzorgcentrum 't Hamersveld in Leusden
  Onderwerp: De wens van een bewoner - huiskamergesprekken
  Door: Sonja Zwemmer, verzorgende

  sonjaOm vraaggericht te kunnen werken en om in te gaan op de wensen van bewoners heeft Sonja Zwemmer een huiskamergesprek georganiseerd in de vorm van een High Tea. Met dit bijzondere initiatief won Sonja in 2007 de V&VN Zorgaward. Huiskamergesprekken zijn een uitstekend hulpmiddel als het gaat om het werken met Zorgleefplannen.

  Lees meer

 

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload